System Requirements and Preparation [TTGG]

Creators

This system was created and is maintained by Carmilla Mina Jankovic as the main developer. It is a standalone project that organisers choose to incorporate into their event.

You can find more information at Patreon. Any questions about the system should be sent to [email protected]. Any questions about the event should be sent to its organisers.

Requirements and preparation

You'll find information about supported systems, how to make the device feel more in-game and other preparation before the event

Svenska

Appen är menad att vara helt in-game (+ några verktyg för spelskapande) och ersätter operativsystemen på era datorer och/eller mobiler. Den kommer gå in i fullskärmsläge när ni använder den.

OBS! Det kan uppstå problem i appen om ni tabbar ut/in till den. Ni kan då behöva ladda om appen.

Systemkrav

Ni når appen via en webbläsare.

Windows

Webbläsare: Använd Chrome.

Ni behöver använda en version som är nyare än Vista. Vista och XP får inte längre uppdateringar från Microsoft och appen stödjer inte de systemen.

Ni behöver en mus eller touchpad för att kunna navigera i appen.

Linux

Webbläsare: Använd Chrome. Chromium borde också fungera.

Ni behöver en mus eller touchpad för att kunna navigera i appen.

macOS/OS X

Webbläsare: Använd Chrome.

Ni behöver en mus eller touchpad för att kunna navigera i appen.

Android

Webbläsare: Använd Chrome.

Är Chrome inte tillgängligt i din telefon/tablet? Då finns det risk att appen inte fungerar på er enhet.

iOS (iPhone/iPad)

Webbläsare: Använd Safari.

Det är troligt att appen inte fungerar på en iPhone 4 (iOS 7.* eller äldre) eller äldre enheter.

Förberedelser inför användning in-game

Windows

Klicka på valfri plats i siten. Appen borde automatiskt gå in i fullskärmsläge.

Det är starkt rekommenderat att slå av eller ta bort dessa knappar från tangentbordet: Windows, ctrl, esc. Det gör det svårare att av misstag råka lämna fullskärmsläget.

Linux

Klicka på valfri plats i siten. Appen borde automatiskt gå in i fullskärmsläge.

Det är starkt rekommenderat att slå av eller ta bort dessa knappar från tangentbordet: Windows, ctrl, esc. Det gör det svårare att av misstag råka lämna fullskärmsläget.

macOS/OS X

Klicka på valfri plats i siten. Appen borde automatiskt gå in i fullskärmsläge.

Det är starkt rekommenderat att slå av eller ta bort dessa knappar från tangentbordet: esc. Det gör det svårare att av misstag råka lämna fullskärmsläget.

Android

Klicka på valfri plats i siten. Appen borde automatiskt gå in i fullskärmsläge.

Screen Pinning

Det är rekommenderat att aktivera “Screen Pinning.” Det gör att er telefon/tablet är låst till endast en app, i detta fall webbläsaren, och att resten av systemet inte kan nås. Det ser även till att ni alltid hamnar i appen när ni låser upp er enhet.

Stegen för att slå på Screen Pinning kan variera beroende på telefon och/eller Android-version. Något av de 2 följande sätt bör fungera på er enhet

Alternativ 1
 1. Gå till Settings -> Security -> Screen Pinning.
 2. Slå på screen pinning. Det är även rekommenderat att slå på låsning av din mobil/tablet när ni unpinnar appen. Det gör att andra inte kan stänga av appen och komma åt resten av systemet.
 3. Öppna appen i Chrome.
 4. Dubbelklicka på home-knappen.
 5. Scrolla ner. Ni borde nu se en pin-knapp nere till höger. Klicka på den.
 6. Chrome borde nu vara pinnad! Ni kan nu, om ni vill, så av automatiskt låsning av mobilen när skärmen slås av. Då kan ni snabbare komma in appen och få det att kännas mer in-game.

Ni kan unpinna appen genom att hålla ner power- och back-knapparna. OBS! Ni måste trycka ner power-knappen precis innan back-knappen

Alternativ 2
 1. Följ steg 1-3 ovan.
 2. Följ instruktionerna på denna sida under “Ping a screen.”

På samma sida har ni även instruktioner på hur ni unpinnar appen, under “Unpin a screen.”

iOS (iPhone/iPad)
Fullskärmsläge

För att få appen att gå in i fullskärmsläge kräver ett par extrasteg.

 1. Gå till siten i Safari.
 2. Klicka på knappen som ser ut som en fyrkant med en pil ovanför på botten av skärmen.
 3. Välj “Add to Home Screen.” Nu borde ni ha en genväg till appen i er hemvy.
 4. Ni kan nu använde genvägen för att öppna appen in-game!
Guided Access

Det är rekommenderat att ni slår på “Guided Access.”

Det gör att er telefon/tablet är låst till endast en app, i detta fall appen, och att resten av systemet inte kan nås. Det ser även till att ni alltid hamnar i appen när ni låser upp er enhet.

 1. Gå till Settings -> General -> Accessibility -> Guided Access.
 2. Slå på Guided Access. Det är rekommenderat att sätta en passcode för att försäkra er om att andra inte kan nå resten av systemet.
 3. Öppna genvägen ni skapade för appen i er hemvy
 4. Klicka på hemknappen (hårdvaruknappen på botten) 3 gånger. Det borde ger er alternativet att slå på Guided Access. Nere till höger hittar ni Options. Det är en bra idé att välja att power-knappen kan användas.

Ni går ut ur Guided Access genom att klicka på hemknappen 3 gånger

English

The app is meant to be in-game and to replace the operating system on your computers and /or phones. It will go into fullscreen when you use it.

NOTE! The app might run into problems if you tab in/out of it. You might have to refresh the site to solve any problems.

System Requirements

You will reach the app through a browser. You’ll find more details for the different systems below.

Windows

Browser: Use Chrome.

You will need a version that is newer than Vista. XP and Vista is no longer supported by Microsoft and they are not supported by the app.

You will also need a touchpad/mouse to be able to navigate in the app.

Linux

Browser: Chrome. Chromium should work too.

You will also need a touchpad/mouse to be able to navigate in the app.

macOS/OS X

Browser: Chrome.

You will also need a touchpad/mouse to be able to navigate in the app.

Android

Browser: Chrome.

Is Chrome unavailable for your phone/tablet? It is likely that the app won’t work on your device.

iOS (iPhone/iPad)

Browser: Safari

It is likely that the app won’t work on an iPhone 4 (iOS 7.* or older) or older.

Preparations before in-game usage

Windows

Clicking anywhere in the site should make the app go into fullscreen.

It is highly recommended to disable or remove these button from the keyboard: Windows, ctrl, esc. That will make it harder to accidentally leave fullscreen mode.

Linux

Clicking anywhere in the site should make the app go into fullscreen.

It is highly recommended to disable or remove these button from the keyboard: Windows, ctrl, esc. That will make it harder to accidentally leave fullscreen mode.

macOS/OS X

Clicking anywhere in the site should make the app go into fullscreen.

It is highly recommended to disable or remove these button from the keyboard: esc. That will make it harder to accidentally leave fullscreen mode.

Android

Touching anywhere in the site should make the app go into fullscreen.

Screen Pinning

It is recommended to activate “Screen Pinning.” This locks your phone/tablet to a single app, in this case the browser. It will allow you to always you go to the app whenever you unlock your device.

The steps may vary depending on your phone and/or Android version. One of the following 2 should work

Option 1
 1. Go to Settings -> Security -> Screen Pinning.
 2. Turn on screen pinning. It is recommended to turn on the option to lock device when unpinning, to make sure that the app can’t be closed down by others or accidentally by you.
 3. Visit the app in Chrome.
 4. Double-click the Home button.
 5. Scroll down. There should be a pin button on the bottom right. Click it.
 6. Chrome has now been pinned! You can remove unlocking of your phone before this step, if you want to make it easier and feel more in-game when you open your phone/tablet.

You can unpin the app by holding down the power and back buttons. Note! You should press down on the power button right before back.

Option 2
 1. Follow steps 1-3 above.
 2. Follow the instructions at this page under “Ping a screen.”

The same site also explains how to unpin the app under “Unpin a screen”.

iOS (iPhone/iPad)
Fullscreen

Making the site go into fullscreen requires a couple of steps

 1. Go to the app in Safari.
 2. Touch the button on the bottom that looks like a square with an arrow above.
 3. Choose “Add to Home Screen” This will add a shortcut to the app on your home screen.
 4. Done! Use the shortcut to open and use the app in-game.
Guided Access

It is recommended to activate "Guided Access."

This will lock your phone/tablet to a single app. It will allow you to always make sure that you go to the app when you unlock your device and to make sure that the app can’t be closed down by others.

 1. Go to Settings -> General -> Accessibility -> Guided Access.
 2. Turn on Guided Access. It is recommended to set a passcode, to make sure that the app can’t be closed down by others.
 3. Open the home screen shortcut you made for the app.
 4. 4. Press the Home button (the physical button on the bottom) 3 times. This should give you the option to start guided access. You will also find Options on the bottom left. It is a good idea to turn on the usage of the power button. Touch start and you are good to go!

You can leave guided access mode by pressing the home button 3 times.